Zpět

Projekt EtV 2009-2012

Přidáno 1. 11. 2012
Ilustrační foto
Vývoj Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje v letech 2009-2012
9. 7. 2009
Vyhlášen Projekt podpory etického vzdělávaní KHK pro období 2009 – 2012, navazující na předcházející aktivity. Součástí vyhlášení byla přednáška pro příslušné vedoucí představitele kraje, následný seminář a tisková konference. 
 
15. 9. 2009
Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory EtV NFJL, jehož byl Královéhradecký kraj hostitelem. V jeho rámci se uskutečnila přednáška se seminářem pro ředitele základních a středních škol a tisková konference.
 
prosinec 2009
Proběhly přednášky pro pracovníky školského odboru kraje, byla poskytnuta finanční podpora účastníkům kurzů pořádaného KEV při UHK a EF ČR.
 
16. 12. 2009
Radou kraje schválena úprava projektu č. 1, ta zohledňuje nejpodstatnější poznatky z půlroční realizace „startovacího“ Projektu podpory EtV KHK pro období 2009 – 2012, schváleného Radou Královéhradeckého kraje dne 24. 6. 2009 (RK/20/902/2009). Byly v ní využity zkušenosti a náměty spolupracujících subjektů, lektorů, školících pracovníků i samotných účastníků motivačních přednášek, škol a pedagogů. Změny spočívají především v rozšíření oblastí a způsobů podpory tak, aby mohla být pružně a efektivně poskytována tam, kde je to momentálně nejvíce potřeba. V současnosti se jedná především o osvětu, motivaci a propagaci EtV, včetně vydávání prakticky zaměřených publikací. Rovněž se touto úpravou otevírá širší prostor pro podporu potřebného výzkumu, vzdělávání i konkrétních škol, zabývajících se EtV. Pravomoc schvalovat jednotlivé výdaje a stanovit priority a pružně tak reagovat na aktuální potřeby podpory poskytované v rámci schváleného celkového ročního rozpočtu projektu mají hejtman a gestor projektu.

-----
V průběhu roku 2010 
KEV uskutečňoval výzkum úrovně EtV na školách. Probíhal a byl završen krajem podporovaný projekt Rubikon (výchovný program na školách pomocí počítačové hry s etickými prvky). 
 
leden a únor 2010
Na základě poznatků z realizace krajského projektu byla zpracována a krajem vydána metodická příručka pro školy (i jako informace pro veřejné představitele) Etická výchova PROČ A JAK? (viz přílohy). Ta již reflektuje rozhodnutí ministryně školství, kterým je EtV od 1. 1. 2010 nově zahrnuta do RVP jako doplňující vzdělávací obor pro základní vzdělávání. Materiál byl distribuován všem základním a středním školám kraje a vybraným veřejným představitelům. Dále proběhly koordinační schůzky k realizaci projektu, distribuci materiálů a přípravě nabídky speciálně zaměřených kurzů pro školy (ve spolupráci se školským odborem kraje a Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje). (Viz ocenění ministryně v příloze níže)
 
6. 3. 2010
Vystoupení krajského koordinátora na celorepublikové konferenci „Fórum etiků“ pořádané MŠMT v Praze 19. 3. 2010. Představení a předání zkušeností z realizace projektu EtV KHK.
 
březen 2010
Ministryně školství Miroslava Kopicová zaslala náměstkovi ing. Dernerovi dopis, ve kterém oceňuje metodický materiál vydaný krajem a děkuje jemu i všem, „kteří v královéhradeckém kraji pomáhají ministerstvu se začleňováním EtV do školní výuky.“  
 
duben – srpen 2010
Ve spolupráci se školským odborem a Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje proběhla příprava a realizace 3 speciálně zaměřených kurzů (21. 4., 1. 6., a 11. 6.), které byly pro účastníky z kraje z 50% dotovány. Zúčastnilo se jich cca 41 pedagogů z 21 škol. Dále probíhala motivační a informativní setkání s řediteli základních a středních škol a starosty některých obcí, a to i jako součást průzkumu. Připravuje se a zahajuje odborné asistence – odborná pomoc při začleňování EtV do výuky na školách (KEV při PdF UHK).
V srpnu dále proběhla ve spolupráci MŠMT a KEV UHK v Hradci Králové celostátní letní škola EtV pro pedagogy z celé ČR.
 
září 2010
Je připraven pro předložení do Rady kraje program podpory implementace EtV na školách a zpracován podklad pro politickou deklaraci o podpoře v oblasti etiky. (Viz deklarace v příloze). Program byl schválen radou kraje dne 29. 9. 2010.

Program podpory implementace EtV na školách pro rok 2010 / 2011
Je výsledkem vyhodnocení poznatků, konzultací a zkušeností získaných v rámci Projektu podpory etického vzdělávaní KHK pro období 2009 – 2012. Jeho cílem je posílit vedení a pedagogy škol v rozhodnutí zabývat se systematicky etickou výchovou a školám, které tak již učinily, poskytnout podporu. Z dosavadních poznatků je zřejmé, že o prospěšnosti EtV na školách nikdo nepochybuje, přesto vůle k jejímu zavádění je nízká. Ředitelé i pedagogové jsou frustrováni mnoha vyžadovanými a často pouze formálně přijímanými jednorázovými projekty. Další náročné aktivity se často spíše obávají. Nepokládají ji v souboji o žáka za prioritní a tedy ani podstatnou záležitost. Nebrání se však cíleným formám proškolení pedagogů (pokud možno časově a finančně nenáročným) v metodách EtV, kdy většinou chápou, že mohou přispět ke zvládání výchovných problémů, kterým musí často s problémy čelit. V letošním roce jim proto byla nabídnuta série celkem šesti krátkých kurzů. Jejich cílem bylo poskytnutí základních informací o cílech a metodách výuky. Je předpoklad, že do konce roku 2010 bude takto a obdobnými dalšími formami proškoleno min 100 pedagogů v kraji. Lze tedy očekávat, že, i přes shora uvedené, se některé školy odhodlají k experimentu, který hodláme programem plně podpořit.
 
3. 11. 2010
Vyhodnocení soutěže Programu podpory implementace EtV na školách pro rok 2010 / 2011
1. místo a příspěvek 30.000 Kč získaly školy:
Základní a Mateřská škola, Smidary
MŠ a ZŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové
 
2. místo a příspěvek 20.000 Kč získaly školy:
ZŠ Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou
Základní škola, Broumov, Hradební 244
 
říjen – prosinec 2010
Ve spolupráci se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje Probíhají další 3 dotované speciální kurzy EtV 14. 10., 10. 11. a 9. 12. Celkem se těchto kurzů a dalšího podporovaného vzdělávání zúčastnilo více než 100 pedagogů z KHK.
 
Členové Kabinetu etického vzdělávání při PdF UHK (KEV) PhDr. Pavel Vacek, Ph.D. a PhDr. Eva Švarcová, Ph.D. vystoupili na celorepublikových konferencích k EtV pořádaných MŠMT ČR.

13. 12. 2010
Přednáška senátora JUDr. Miroslava Antla „Trestněprávní prevence jako součást etické výchovy“ spojená se Slavnostním vyhlášením Deklarace k cílům v oblasti etiky politických představitelů a veřejných institucí v Královéhradeckém kraji.

-----
V roce 2011 
V průběhu roku školám zajišťována metodická pomoc - a to i individuálně, vzdělávací nabídka a poradenství při aplikaci etické výchovy. Opět byl vyhlášen Program podpory implementace a v součinnosti s Nadačním fondem Josefa Luxe Program podpory etického vzdělávání pro základní a střední školy 2011.
 
31. 3. 2011
Přednáška pro veřejnost s diskusí filosofa Prof. PhDr. Jana Sokola, Ph.D., CSc. „Morálka a instituce“ 
 
24. 5. 2011
Přednáška pro veřejnost s diskusí redaktorky ČT JUDr. Daniely Drtinové, Ph.D. „Etika a média“ 
 
15. 9. 2011
Přednáška pro veřejnost s diskusí předsedy Nadace pro boj proti korupci Mgr. Karla Janečka, MBA, Ph.D. „Redukce korupce v ČR jako nezbytný krok k prosperitě v naší zemi”  
 
5. 10. 2011 slavnostní vyhlášení a předání 13 cen školám (více zde)
Současně proběhl odborný seminář a prezentace výchovné pomůcky Rubikonu. Jednalo se o jeden z viditelných vrcholů dosavadních činností spojených s realizací Projektu etického vzdělávání KHK.

Výsledky celorepublikového Programu podpory etického vzdělávání pro základní a střední školy 2011 -oceněné školy v Královéhradeckém kraji
1. místo a příspěvek 20.000 Kč získaly školy:
Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou
Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové
 
3. místo a příspěvek 10.000 Kč Kč získaly školy:
MŠ a ZŠ Hradec Králové – Svobodné Dvory
Základní škola, Broumov, Hradební 244
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové
Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka
 

Výsledky krajského Programu podpory implementace etické výchovy 2011/2012
1. místo a příspěvek 30.000 Kč získala škola:
Střední škola, základní škola a mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova

2. místo a příspěvek 20.000 Kč získala škola:
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové

3. místo a příspěvek 10.000 Kč získaly školy:
Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad
Střední odborná škola a střední odborné učiliště Hradec Králové, Hradební
 
Oceněné školy obdržely v rámci krajských programů podpory od Královéhradeckého kraje příspěvky v celkové výši 160 000 Kč, od Nadačního fondu Josefa Luxe pak dalších 90 000 Kč, celkem 250 000Kč.

22. 11. 2011
Přednáška pro veřejnost s diskusí herce a režiséra Jana Kačera "Etika a umění"
 
24. 11. 2011 proběhla krajská konference Proměna školy – etická výchova v (post)moderní době
Byla druhým z vrcholů dosavadních snah o prosazování etické tématiky do života škol i společnosti. Konferenci pořádal v budově KÚ KHK Národní institut pro další vzdělávání v úzké spolupráci s Královéhradeckým krajem, Univerzitou Hradec Králové a Akademií Jana Amose Komenského Jičín. Se svými příspěvky na ní vystoupli přední odborníci v oblasti etické výchovy, například filozof Prof. Jan Sokol, vedoucí katedry pedagogiky a psychologie hradecké univerzity doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D., Ing. Mgr. Marie Nováková a další. O své praktické zkušenosti s výukou etiky se podělili zástupci škol – například i s používáním systému Rubikon, který vznikl právě v Královéhradeckém kraji. Konference se zúčastnilo více než 100 zájemců, což je doposud největší návštěvnost (asi trojnásobek průměrné) v rámci krajských konferencí. Vysoká účast je mj. i důkazem toho, že v KHK začíná mít etická tématika odpovídající postavení.
 
12. 12. 2011
Radou kraje schválen Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 - 2012 ("Projekt EtV") - úprava č. 2. Úprava byla zpracována na základě zhodnocení výsledků Projektu EtV a reflektuje stávající vývoj v podporované oblasti a umožňuje pružně poskytovat podporu tam, kde se momentálně jeví jako nejpotřebnější.

-----
leden 2012
Otevřeno rozšiřující aprobační studium etické výchovy na Pedagogické fakultě UHK akreditované MŠMT ČR: Etická výchova pro 2. stupeň základních škol. Jedná se o významný počin – první oficiální vstup etické výchovy na akademickou půdu.
 
30. 1. 2012
Radou kraje byly pro další školní rok schváleny soutěže pro ZŠ a SŠ působící v Královéhradeckém kraji: Program podpory etické výchovy 2012-2013 a Program podpory implementace etické výchovy na školách pro rok 2012-2013.
 
27. 2. 2012   
Otevřeno BISTRO U DVOU PŘÁTEL, zařízení SKOKu do života, o. p. s., organizace, se kterou kraj dlouhodobě spolupracuje v rámci Projektu EtV.

29. 2. 2012
Proběhla přednáška pro veřejnost s diskuzí novináře Janka Kroupy „Investigativní žurnalistika – mediální byznys nebo solidní zdroj informací?“.
 
4. 4. 2012
Přednáška pro veřejnost s diskusí amerického novináře Erika Besta „Plán záchrany západní civilizace“ 
 
16. 5. 2012
Proběhla přednáška pro veřejnost s diskuzí Terezie Hurychové „Mé mise s Lékaři bez hranic“.
 
červen 2012
Uzávěrka krajských programů podpory a implementace, přihlášeno 13 škol.
 
27. 6. 2012
Proběhla přednáška pro veřejnost s diskuzí Prof. PhDr. Jana Kellera, CSc.  "Tunel na konci světla".
 
2. 8. 2012
Zasedala hodnotící komise Programu podpory etické výchovy pro rok 2012-2013 ve složení Ing. Vladimír Derner, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.a Mgr. Jan Šimáček. Na základě koordinátorem připraveného bodového hodnocení komise rozhodla o počtu a pořadí oceněných škol, a to ve třech variantách s tím, že gestor projektu se pokusí zajistit navýšení rozpočtu pro odměnu škol tak, aby bylo možné zvolit optimální variantu a školám rozdělit celkem 265 000. 

srpen 2012
Probíhala úspěšná jednání o navýšení rozpočtu Projektu EtV, přípravy na slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory etické výchovy 2012-2013 a následný seminář, na který se podařilo zajistit čtyři kvalitní přednášky. 

19. 9. 2012
Proběhla přednáška pro veřejnost s diskuzí Doc. Ing. Ilony Švihlíkové, Ph.D. „Krize a její specifika v ČR“

27. 9. 2012
Ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe se uskutečnilo v sále zastupitelstva slavnostní vyhlášení výsledků a předání ocenění školám v rámci programů krajského i celorepublikového. V obou programech bylo oceněno 22 škol, z toho 13 z Královéhradeckého kraje. Školám v Královéhradeckém kraji byla rozdělena částka 495.000 Kč z prostředků KHK i NFJL.
 
Výsledky krajské soutěže Program podpory etické výchovy 2012-2013
(*školy označené hvězdičkou získaly od NFJL příspěvek ve stejné výši jako od KHK)

1. místo a příspěvek 30.000 Kč získaly školy:
*Základní škola a Mateřská škola, Smidary, okres Hradec Králové
*Základní škola Náchod - Plhov, Příkopy 1186
*Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou
*Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549
*Dětský domov se školou a základní škola, Kostelec nad Orlicí, Tyršova 7

2. místo a příspěvek 20.000 Kč získaly školy:
*Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka, Kumburská 740
*Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66
*Základní škola, Broumov, Hradební 244, okres Náchod
*Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884

3. místo a příspěvek 10.000 Kč získaly školy:
Základní škola, Jičín, Poděbradova 18
Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové
Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434

motivační příspěvek 5.000 Kč získala škola:
Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec

Soutěže v rámci programů podpory ukázaly, že Projekt EtV přinesl i své viditelné výsledky. Přestože se etická výchova na školách prosazuje vzhledem ke své náročnosti jen pozvolna, je na rozdíl od dob před začátkem zahájení projektu v roce 2009, kdy se prakticky vůbec nevyučovala, v Královéhradeckém kraji dnes asi nejrozšířenější v rámci ČR.

říjen 2012
V tomto volebním měsíci bude hlavním cílem realizátorů pokusit se vyjednat - zajistit podmínky pro další pokračování a rozvoj projektu tak, aby nedošlo k jeho utlumení a zpochybnění jistoty škol, že jejich záslužná výchovná snaha bude mít i nadále minimálně srovnatelnou podporu KHK. Dalším důležitým cílem je pak pokusit se EtV ještě více mediálně prezentovat.

Mgr. Jan Šimáček
Ing. Lucie Javůrková
koordinator.etv@kr-kralovehradecky.cz
http://etika.kr-kralovehradecky.cz